Tiến độ xây dựng Safira tháng 3/2019
Tiến độ xây dựng Safira tháng 3/2019
Tiến độ xây dựng Safira tháng 2/2019
Tiến độ xây dựng Safira tháng 2/2019
Tiến độ Safira Khang Điền Quận 9
Tiến độ Safira Khang Điền Quận 9