LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN
LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG RICCA THÁNG 5
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG RICCA THÁNG 5
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG RICCA THÁNG 6/2020
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG RICCA THÁNG 6/2020
TIẾN  ĐỘ XÂY DỰNG RICCA THÁNG 7 /2020
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG RICCA THÁNG 7 /2020
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN RICCA THÁNG 10/2020
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN RICCA THÁNG 10/2020
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN RICCA THÁNG 11/2020
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN RICCA THÁNG 11/2020