Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Dragon tháng 03/2019
Tiến độ xây dựng Thủ Thiêm Dragon tháng 03/2019
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN THỦ THIÊM DRAGON THÁNG 5/2020
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN THỦ THIÊM DRAGON THÁNG 5/2020