Tiến độ Centana Thủ Thiêm tháng 10/2018
Tiến độ Centana Thủ Thiêm tháng 10/2018
Tiến độ Centana Tháng 09-2018
Tiến độ Centana Tháng 09-2018
Tiến độ Centana Tháng 08-2018
Tiến độ Centana Tháng 08-2018
Tiến độ dự án tháng 7/2018
Tiến độ dự án tháng 7/2018
Tiến độ Centana Thủ Thiêm tháng 06/2018
Tiến độ Centana Thủ Thiêm tháng 06/2018
Tiến độ xây dựng tháng 05/2018
Tiến độ xây dựng tháng 05/2018
Cất nóc tháp A - Tháp B
Cất nóc tháp A - Tháp B
Tiến độ xây dựng tháng 09/2017
Tiến độ xây dựng tháng 09/2017
Tiến độ xây dựng tháng 08/2017
Tiến độ xây dựng tháng 08/2017
Tiến độ dự án tháng 7/2017
Tiến độ dự án tháng 7/2017