Mặt bằng tổng thể và mặt bằng mẫu nhà


Mặt bằng tổng thể 


Mặt bằng Mẫu 01

Mặt bằng Mẫu 02


 

Mặt bằng Mẫu 03