Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

THƯ KÝ KINH DOANH ( Sales Admin )

1

Tp. HCM

14/04/2018

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1 Tp.HCM 07/04/2018

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

200 Tp.HCM 31/03/2018 Mới