Cất nóc tháp A - Tháp B
Cất nóc tháp A - Tháp B
Tiến độ xây dựng tháng 09
Tiến độ xây dựng tháng 09
Tiến độ xây dựng tháng 08
Tiến độ xây dựng tháng 08
Tiến độ dự án tháng 7
Tiến độ dự án tháng 7